کتاب

مرگ اینستاگرام

این چند وقت اخیر ، خیلی دیدیم که بازدید کننده پیج های اصلی اینستاگرام کم شده ، افراد بزرگ و خوب و با استعداد این حوزه ، به خاطر کم…
فهرست